Направете си бърза регистрация през секцията Запазване на час!

УВЕДОМЛЕНИЕ

за защита на личните данниВъв връзка с изпълнение на задълженията си като доставчик на услуга, АИППДП Д-Р М.МАРИНОВА ЕООД въведе необходимите технически и организационни мерки срещу неоторизирана или незаконна обработка, достъп, предоставяне, копиране, промяна, съхранение, възпроизвеждане, показване или дистрибуция на лични данни.

 

Данни за контакт
АИППДП Д-р М.МАРИНОВА ЕООД, ЕИК 206527805 – администратор на лични данни
Мери Маринова отговорно лице по защита на личните данни Адрес за кореспонденция – гр.Варна, ул.Балкапан, бл.4, ап.57 Телефон – 0884/145 467, e-mail – dr. marymarinova@gmail.com

АИППДП Д-Р М.МАРИНОВА ЕООД обработва, съхранява и предоставя на трети лица лични данни с цел оказване на дентална помощ; продължаване на лечението в друго лечебно заведение; идентифициране на починал и установяване на причините за смъртта; предотвратяване на епидемии и разпространение на заразни болести или друга заплаха за здравето и живота на трети лица; водене на медицински научни изследвания и статистики; за издаване на болнични листи, рецептурни бланки, медицински експертизи и други; изпълнение изискванията на МЗ, Национален център по здравна информация, НЗОК, РЗИ, Националния статистически институт у и други.

АИППДП Д-Р М.МАРИНОВА ЕООД обработва лични данни свързани с физическа идентичност (име, ЕГН, адрес, телефон, здравно осигурителна книжка и други), физиологична идентичност (зъбен статус).

Предоставяне на лични данни се извършва доброволно от пациентите и с тяхното информирано съгласие. Задължението за предоставяне на лични данни е съгласно Закона за здравето, НРД 2018 за Дентални дейности. Непредоставянето на поискана лична информация може да попречи при изпълнение на предлаганите дентални услуги, или спазването на законови изисквания.

Всяко физическо лице има право на достъп до отнасящите се за него лични данни, да възрази срещу обработката на личните му данни и да изиска от администратора заличаване, коригиране, блокиране или предоставяне на трети лица на негови лични данни, и да бъде уведомен относно обстоятелствата по чл.28, ал.1 от Закона за здравето. Пациентът има право да оттегли съгласието си за обработка на лични данни и да подаде оплакване по всяко време до КЗЛД.

Личните данни се съхраняват в съответствие с изискванията на действащото законодателство в Република България, в случаите когато няма законово изискване за съхранение на данни, АИППДП Д-Р М.МАРИНОВА ЕООД изтрива и унищожава съхраняваната информация веднага след изпълнение на предвидените цели за обработка.


ИНФОРМИРАНО СЪГЛАСИЕ
за обработка и съхранение на лични данни
Аз,……………………………………………………………………………………., потвърждавам, че на ………………….. прочетох и разбрах условията за обработка и съхранение на личните ми данни и декларирам, че *:


___ съм съгласен/а да се обработват и съхраняват личните ми данни;
___ не съм съгласен/а да се обработват и съхраняват личните ми данни;


Дата: _____________
Подпис: _____________